Tento článek vznikl z důvodu potřeby dovysvětlit potenciálním účastníkům expedic a zvláště pak státnímu aparátu principy našeho fungování. Tento názor byl úřadům sdělen na začátku roku 2019. Ze strany státu nebyly podané žádné námitky, naše fungování je tedy zcela v souladu se zákonem. Na vyžádání rádi poskytneme důkazy 🙂

Naše expedice nespočívají v organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí ve smyslu definice vázané živnosti průvodcovská činnost horská.

Průvodci cestovního ruchu, kam spadají průvodci ZIRHAMIA, jsou v rámci své živnosti oprávněni doprovázet skupiny osob nebo jednotlivců a při tom v jazyku podle jejich výběru poskytovat výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o:

 1. kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně),
 2. životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně),
 3. jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně),
 4. místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně).

Dále jsou průvodci oprávněni zajistit další nezbytné činnosti spojené s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám. V rámci této činnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Výše uvedná obsahová náplň živnosti průvodce cestovního ruchu popisuje podstatu činnosti realizovaných jednotlivými průvodci, kteří nabízejí své průvodcovské činnosti na www.zirhamia.cz

Z výše uvedeného je zřejmé, že naši průvodci a jejich činnosti v rámci expedic nevykazují žádné známky vázané živnosti průvodcovské činnosti horské a k tomu ještě připojujeme následující:

 • Pojem horské prostředí není v právním řádu ČR definován. Z laického pohledu lze soudit na to, že určujícími kritérii budou prvky geologické, přírodní, klimatické a podobně, v kombinaci s prvky socioekonomickými, např. dostupnost služeb, bezpečnost. Jelikož poskytujeme služby výhradně v zahraničí, je při posuzování povahy prostředí jako prostředí horského, potřeba zohlednit také místní právní předpisy, technické a jiné standardy a hlavně místní reálie.
 • Z obsahu činnosti průvodce cestovního ruchu je zřejmé, že mezi obsahem činnosti průvodce a průvodce horského existují přesahy. Průvodce cestovního ruchu bude těžko poskytovat výklad o životním prostředí, k čemuž je oprávněn, aniž by popisoval krajinu, ve které se s klienty nachází. Je přitom zcela běžné, že průvodci cestovního ruchu se se svými klienty vyskytují i na horách, projíždějí jimi, atd.
 • Činnost průvodce cestovního ruchu i činnost horského průvodce se tedy může odehrávat na horách, resp. v horském prostředí, stěžejní rozdíl je ale v povaze činnosti, kterou jeden nebo druhý průvodce svým klientům v horském prostředí nabízí.
 • Naši průvodci v horském prostředí s klienty nachází za účelem výkladu dle specifik výše.
 • Cílem našich cest nejsou výstupy na hory, skály, přechody ledovců. V případech, kdy je součástí expedice skutečně výstup nebo sestup v horském terénu najímáme místní horské průvodce. V takových případech je využití služeb místního horského průvodce často dokonce vyžadováno místními právními předpisy.
 • Naši průvodci se s účastníky expedic pohybují v národních parcích nebo jiných přírodních rezervacích, a to na místech, které jsou zpřístupněny veřejnosti formou informačních tabulí, vyznačených stezek, vyhlídkových bodů, apod.
 • V mnoha destinacích se pohybujeme autem nebo jiným dopravním prostředkem a realizujeme okružní cestu, která vede skrze zajímavé přírodní útvary, parky, rezervace, ve kterých se zastavujeme a fotíme.
 • Účastnici expedic jsou si vědomi, že se účastní expedic na vlastní riziko a odpovědnost. Pokud povaha expedice předpokládá pohyb v horském nebo odlehlém prostředí, účastníkem expedice se může stát pouze ten, kdo má s pohybem v tomto prostředí dostatečné zkušenosti.

Napsat komentář