PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA EXPEDICE

Destinace:

Termín:

Průvodce:

Zástupce :

 

Já, níže podepsaný(-á) …………………………………………….,

narozený(-á) dne …………………………………..

 

prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že:

 

  • se zúčastňuji expedice, v jejímž rámci mi budou průvodcem poskytovány výhradně průvodcovské služby;
  • si jsem vědom, že během expedice nejsem chráněn jako zákazník cestovní kanceláře u smlouvy o zájezdu podle § 2521 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník;
  • z podstaty expedice může docházet k dílčím změnám programu;
  • se zúčastňuji výše zmíněné expedice na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí, zvláště pak po zvážení svého zdravotního stavu, fyzických i duševních možností a poměrů v destinaci;
  • si jsem vědom, že průvodce nenese odpovědnost za škodu na životě, zdraví a majetku způsobenou během expedice jinými poskytovateli služeb, třetí osobou nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli průvodce a souhlasím s tím, že povinnost průvodce k náhradě majetkové újmy je omezena výší sjednané ceny průvodcovských služeb;
  • si budu počínat tak, aby nedošlo ke vzniku újmy mé vlastní, dalších klientů, průvodce ani třetích osob;
  • nebudu vůči účastníkovi expedice, který byl pověřen řízením auta, lodě či jiného dopravního prostředku, uplatňovat nároky na náhradu újmy na životě, zdraví či majetku vzniklé následkem dopravní nehody, ledaže by účastník neměl příslušné oprávnění nebo škodu způsobil úmyslně nebo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
  • jsem si podrobně přečetl Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování průvodcovských služeb během expedice, které jsem od průvodce obdržel a jsou rovněž dostupné na stránkách zirhamia.cz v  sekci FAQ, a souhlasím s nimi.

 

Vlastnoruční podpis, místo, datum

 

…………………………………………………………………….

Za nezletilou osobu vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce