Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování průvodcovských služeb během expedice

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran smlouvy o poskytování průvodcovských služeb během expedice (dále jen „smlouva“), kterou mezi sebou uzavírají průvodce a účastník expedice (dále také „klient“).

1. Uzavření smlouvy

1.1 Uzavření smlouvy předchází vyplnění nezávazné přihlášky na webové stránce s expedicí nebo jiná nezávislá poptávka zájemce po smlouvě. Na základě poptávky je zájemce zařazen na seznam účastníků potenciální expedice a čeká, zda bude dosaženo minimálního počtu účastníků expedice. Pokud se přihlásí alespoň minimální počet účastníků, průvodce oznámí zájemcům, že se expedice uskuteční a požádá je o potvrzení jejich dosud nezávazné přihlášky. Nejpozději při této příležitosti zašle průvodce klientovi podmínky. Jestliže zájemce potvrdí přihlášku, je uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou podmínky, a zájemce se stává klientem.

1.2 Po uzavření smlouvy průvodce a klienti vzájemnou komunikací doladí přesné datum expedice tak, aby vyhovovalo všem (či co nejvíce) klientům a klientovi je zaslána proforma faktura k zaplacení sjednané ceny průvodcovských služeb.

2. Práva a povinnosti průvodce

2.1  Průvodce je povinen poskytnout klientovi průvodcovské služby v dohodnuté destinaci a v dohodnutém termínu. Průvodcovské služby spočívají v organizačním zabezpečení expedice, v poskytování informací, pomoci domluvit se a ve zprostředkování cestovních služeb. Průvodce naopak neposkytuje jiné cestovní služby, např. ubytování, dopravu nebo stravu. Expedice proto není zájezdem ve smyslu § 2521 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a klient není chráněn jako účastník zájezdu.

2.2  Průvodce je oprávněn na základě vlastního rozhodnutí změnit nebo ukončit dohodnutý program expedice nebo její části v případech, kdy to vyžaduje ochrana života, zdraví nebo majetku kteréhokoli klienta nebo jeho vlastní.

2.3 Průvodce je oprávněn použít k plnění svých povinností zástupce.

2.4 Vzniklé problémy se průvodce snaží řešit dle svých možností a schopností.

3. Práva a povinnosti klienta

3.1  Klient je povinen k úhradě sjednané ceny průvodcovských služeb.

3.2  Klient se účastní expedice na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí, zvláště pak po zvážení svého zdravotního stavu, fyzických i duševních možností a poměrů v destinaci.

3.3 Klient je povinen zajistit si pro účast na expedici kvalitní cestovní pojištění pro případ nemoci a úrazu s dostatečným limitem finančního krytí. Dále se důrazně doporučuje pojištění zavazadel a odpovědnosti za způsobené škody. Pokud klient není pojištěn, průvodce není povinen asistovat při řešení následků.

3.4   Klient je povinen dodržovat pokyny průvodce a být ohleduplný vůči ostatním klientům. Klient musí počítat s nezbytností přizpůsobení některých jeho přání a požadavků potřebám skupiny.

3.5   Program expedice je stanoven před jejím zahájením jen rámcově. Klient respektuje, že jistá živelnost utváření programu za chodu expedice k expedici patří. Klient souhlasí i s podstatnými změnami programu, pokud o nich průvodce z oprávněných důvodů rozhodne, nebo pokud se většina klientů vysloví pro změnu programu.

3.6 Domnívá-li se klient, že průvodcovské služby trpí vadami, je povinen tuto skutečnost průvodci sdělit bez zbytečného odkladu a tím umožnit průvodci sjednat nápravu.

3.7 Skutečnost, že klient z důvodů na své straně nevyužije průvodcovských služeb nebo jejich části u něj nezakládá nárok na slevu ze sjednané ceny průvodcovských služeb.

4. Odstoupení od smlouvy a odstupné

4.1  Průvodce má před zahájením poskytování průvodcovských služeb právo odstoupit od smlouvy z důvodů jeho vlastní vážné nemoci či úrazu nebo vážné nemoci, úrazu či úmrtí člena rodiny a pokud za sebe nesežene zástupce. Stejné právo má průvodce v případě, že počet klientů z jakéhokoli důvodu klesne pod požadované minimum. V těchto případech je povinen klientovi vrátit sjednanou cenu průvodcovských služeb. Jednal-li průvodce pro klienta v souvislosti s expedicí rovněž jako zprostředkovatel jiných cestovních služeb, je oprávněn započíst si odměnu za zprostředkování v předem dohodnuté výši.

4.2  Průvodce má rovněž právo odstoupit od smlouvy kdykoliv během poskytování průvodcovských služeb, jestliže klient nedodrží povinnost podle smlouvy, zejména bude-li permanentně vykazovat známky sociální nepřizpůsobivosti a bezohlednosti vůči průvodci nebo ostatním klientům. Klient v tom případě nemá nárok na vrácení sjednané ceny průvodcovských služeb.

4.3 Klient má právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu před zahájením poskytování průvodcovských služeb. Je ale povinen platit:

  1. odstupné ve výši 20% ze sjednané ceny, pokud za sebe najde náhradníka
  2. odstupné ve výši 60% ze sjednané ceny, pokud za sebe nenajde náhradníka
  3. odstupné ve výši 100% ze sjednané ceny, pokud odstoupí od smlouvy později než 15 dnů před zahájením poskytování průvodcovských služeb a nenajde za sebe náhradníka.

 5. Náhrada újmy

5.1 Průvodce nenese odpovědnost za újmu na životě, zdraví ani majetku způsobenou během expedice jinými poskytovateli služeb, třetí osobou nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli průvodce.

5.2 Klient je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku újmy jeho vlastní, dalších klientů, průvodce ani třetích osob.

5.3 Povinnost průvodce k náhradě majetkové újmy je omezena výší sjednané ceny průvodcovských služeb.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

6.1 V případě, že dojde mezi průvodcem a klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr.coi.cz

 

Aktualizováno 9. 3. 2016