Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran smlouvy o poskytování průvodcovských služeb během expedice (dále jen „smlouva“), kterou mezi sebou uzavírají průvodce a účastník expedice (dále také „klient“).

1. Uzavření smlouvy

1.1 Uzavření smlouvy předchází vyplnění nezávazné přihlášky na webové stránce s expedicí nebo jiná nezávislá poptávka zájemce po smlouvě. Na základě poptávky je zájemce zařazen na seznam účastníků potenciální expedice.Pokud průvodce uzná, že je reálná šance, aby se expedice uskutečnila, požádá zájemce o potvrzení jejich dosud nezávazné přihlášky. Nejpozději při této příležitosti zašle průvodce klientovi podmínky. Jestliže zájemce potvrdí svoji přihlášku a v požadované výši uhradí zálohu z celkové ceny průvodcovských služeb, je uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou podmínky, a zájemce se stává klientem. Pokud se tímto způsobem přihlásí k expedici alespoň
minimální počet klientů, průvodce oznámí klientům, že se expedice uskuteční. V případě, že počet klientů nedosáhne požadovaného minima, expedice se neuskuteční a průvodce vrátí klientům zálohy v plné výši.

1.2 Po uzavření smlouvy průvodce a klienti vzájemnou komunikací doladí přesné datum expedice tak, aby vyhovovalo všem (či co nejvíce) klientům. Přesný termín konání expedice je sice určen později, ale nachází se v rámci širšího termínu, který byl avizován průvodcem a odsouhlasen klientem již ve fázi potvrzování nezávazných přihlášek. Proto, jakýkoliv nesouhlas klienta s přesným termínem expedice, který vyústí v odstoupení od smlouvy ze strany klienta, bude posuzován dle bodu 4.3 těchto podmínek.

2. Práva a povinnosti průvodce

2.1  Průvodce je povinen poskytnout klientovi průvodcovské služby v dohodnuté destinaci a v dohodnutém termínu. Průvodcovské služby spočívají v organizačním zabezpečení expedice, v poskytování informací, pomoci domluvit se a ve zprostředkování cestovních služeb. Průvodce naopak neposkytuje jiné cestovní služby, např. ubytování, dopravu nebo stravu. Expedice proto není zájezdem ve smyslu § 2521 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a klient není chráněn jako účastník zájezdu.

2.2  Průvodce je oprávněn na základě vlastního rozhodnutí změnit nebo ukončit dohodnutý program expedice nebo její části v případech, kdy to vyžaduje ochrana života, zdraví nebo majetku kteréhokoli klienta nebo jeho vlastní.

2.3 Průvodce je oprávněn použít k plnění svých povinností zástupce.

2.4 Vzniklé problémy se průvodce snaží řešit dle svých možností a schopností.

3. Práva a povinnosti klienta

3.1  Klient je povinen k úhradě sjednané ceny průvodcovských služeb.

3.2  Klient se účastní expedice na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí, zvláště pak po zvážení svého zdravotního stavu, fyzických i duševních možností a poměrů v destinaci.

3.3 Klient je povinen zajistit si pro účast na expedici kvalitní cestovní pojištění pro případ nemoci a úrazu s dostatečným limitem finančního krytí. Dále se důrazně doporučuje pojištění zavazadel a odpovědnosti za způsobené škody. Pokud klient není pojištěn, průvodce není povinen asistovat při řešení následků.

3.4   Klient je povinen dodržovat pokyny průvodce a být ohleduplný vůči ostatním klientům. Klient musí počítat s nezbytností přizpůsobení některých jeho přání a požadavků potřebám skupiny.

3.5   Program expedice je stanoven před jejím zahájením jen rámcově. Klient respektuje, že jistá živelnost utváření programu za chodu expedice k expedici patří. Klient souhlasí i s podstatnými změnami programu, pokud o nich průvodce z oprávněných důvodů rozhodne, nebo pokud se většina klientů vysloví pro změnu programu.

3.6 Domnívá-li se klient, že průvodcovské služby trpí vadami, je povinen tuto skutečnost průvodci sdělit bez zbytečného odkladu a tím umožnit průvodci sjednat nápravu.

3.7 Skutečnost, že klient z důvodů na své straně nevyužije průvodcovských služeb nebo jejich části u něj nezakládá nárok na slevu ze sjednané ceny průvodcovských služeb.

4. Odstoupení od smlouvy a odstupné

4.1  Průvodce má před zahájením poskytování průvodcovských služeb právo odstoupit od smlouvy z důvodů jeho vlastní vážné nemoci či úrazu nebo vážné nemoci, úrazu či úmrtí člena rodiny a pokud za sebe nesežene zástupce. Stejné právo má průvodce v případě, že počet klientů z jakéhokoli důvodu klesne pod požadované minimum. V těchto případech je povinen klientovi vrátit sjednanou cenu průvodcovských služeb. Jednal-li průvodce pro klienta v souvislosti s expedicí rovněž jako zprostředkovatel jiných cestovních služeb, je oprávněn započíst si odměnu za zprostředkování v předem dohodnuté výši.

4.2  Průvodce má rovněž právo odstoupit od smlouvy kdykoliv během poskytování průvodcovských služeb, jestliže klient nedodrží povinnost podle smlouvy, zejména bude-li permanentně vykazovat známky sociální nepřizpůsobivosti a bezohlednosti vůči průvodci nebo ostatním klientům. Klient v tom případě nemá nárok na vrácení sjednané ceny průvodcovských služeb.

4.3 Klient má právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu před zahájením poskytování průvodcovských služeb. Je ale povinen platit:

1) odstupné ve výši 20% ze sjednané ceny, pokud za sebe najde náhradníka
2) odstupné ve výši 60% ze sjednané ceny, pokud za sebe nenajde náhradníka
3) odstupné ve výši 100% ze sjednané ceny, pokud odstoupí od smlouvy později než 15 dnů před zahájením poskytování průvodcovských služeb

4.4   V případě soukromé/privátní expedice je klient povinen zaplatit odstupné ve výši 100 % ze sjednané ceny, pokud skupina nenajde za odstupujícího klienta vhodného náhradníka. Jakýkoliv nedoplatek ze strany odstupujícího klienta před konáním expedice automaticky navyšuje sjednanou cenu průvodcovských služeb všech zbývajících účastníků privátní expedice poměrným dílem ve výši „nedoplatek/zbývající počet účastníků“.

 5. Náhrada újmy

5.1 Průvodce nenese odpovědnost za újmu na životě, zdraví ani majetku způsobenou během expedice jinými poskytovateli služeb, třetí osobou nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli průvodce.

5.2 Klient je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku újmy jeho vlastní, dalších klientů, průvodce ani třetích osob.

5.3 Povinnost průvodce k náhradě majetkové újmy je omezena výší sjednané ceny průvodcovských služeb.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

6.1 V případě, že dojde mezi průvodcem a klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr.coi.cz

 

Aktualizováno 1. 6. 2018