Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním veškerých poskytnutých osobních údajů dole uvedenými správci (příp. jejich zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas se uděluje pro všechny poskytnuté osobní údaje, po maximální dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení EU 2016/679. Všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Poučení podle zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení EU 2016/679

Subjekt údajů může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která předala osobní údaje, zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a s Nařízením EU 2016/679 jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění cestovních služeb a dále zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Všechny údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje.

Správce zpracovává vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, pro účely doručování důležitých informací týkajících se vámi objednaných služeb/produktů, podpůrnou komunikaci v předsmluvní fázi i po uzavření smlouvy.

Prohlášení správců

Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správců nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Správci údajů

Průvodci

 • Ing. Jerzy Szurman (dále jen „správce“), IČ: 01474197
 • Ing. Jan Miřacký (dále jen „správce“), IČ: 88037185
 • Jan Žert (dále jen „správce“), IČ: 05531411
 • Michal Šrajer (dále jen „správce“), IČ: 06748686
 • Ing. Klára Poskočilová (dále jen „správce“), IČ: 06481973
 • Ing. Iveta Čajková (dále jen „správce“), IČ: 65744594
 • Žaneta Panchartková (dále jen „správce“), IČ: 03795446
 • Petr Schwott (dále jen „správce“), IČ: 43103511
 • Nikola Abudová (dále jen „správce“), IČ: 05672490
 • Ing. David Pátek (dále jen „správce“), IČ: 06970800
 • Michal Pecánek (dále jen „správce“), IČ: 06606725
 • Luboš Beňo (dále jen „správce“), IČ: 69467340
 • Ing. Pavlína Koukalová (dále jen „správce“), IČ: 6356907
 • Pavel Prašivka (dále jen „správce“), IČ: 04586549
 • Libor Vaicenbacher (dále jen „správce“), IČ: 06849865
 • Mgr. Alexandr Strnad (dále jen „správce“), IČ: 05098009
 • Michal Guzi (dále jen „správce“), IČ: 07453884
 • Martin Půlpán, (dále jen „správce“), IČ: 05832934
 • Tomáš Veselý, (dále jen „správce“)

Letenkový servis

 • Jiří Hošek (dále jen „správce“), IČ: 02484251
 • Zaletsi.cz, s.r.o. (dále jen „správce“), IČ:04711122