Všeobecné obchodní podmínky pro cestovní agenturu Jan Miřacký – zprostředkování dopravy a víz.

Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Cestovní agentura Ing. Jan Miřacký, podnikající na základě živnostenského oprávnění, a zapsaného v Živnostenském rejstříku v Praze, IČ:88037185 (dále jen “CA”) vydává ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnosti ve smluvních vztazích vznikajících při poskytování služeb SA třetím
fyzickým nebo právnickým osobám („klienti“). VOP jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi CA a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před VOP. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou. Klient provedením rezervace, objednávky či uzavřením smlouvy s CA souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti klienta a CA řídily VOP platnými k příslušnému datu rezervace, objednávky či uzavření smlouvy. Platné znění VOP je uveřejněno na www.zirhamia.cz

1.2. Právní vztahy mezi CA a klienty se řídí právem České republiky („ČR“), zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“).

1.3. Veškeré případné spory mezi CA a klienty budou řešeny obecnými soudy ČR.

1.4. Komunikace mezi CA a klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Pro účely doručování klient souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu klienta uvedenou v objednávce s účinky písemné zásilky.

1.5. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro služby poptávané u CA. CA neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Při zadání poptávky či objednávky je klient povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit případnou slevu. Klient bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient rovněž bere na vědomí, že specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní ceně služby.

1.6. Odpověď klienta na nabídku CA, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření příslušné smlouvy. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. CA je dále oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty.

1.7. V případě uplatnění reklamace vad zprostředkovatelských služeb poskytnutých ze strany CA klientovi, je klient oprávněn uplatnit reklamaci takovéto vady přímo u CA, a to písemně bez zbytečného odkladu ihned, jakmile takovou vadu zjistí, pokud lze vadu ihned odstranit, nebo nejpozději do 14 dnů od vzniku vady nebo do 7 dnů od okamžiku, kdy klient vadu mohl či měl zjistit, podle toho, co nastane později. CA je povinna reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy. CA neodpovídá za vadné poskytnutí služby či její neposkytnutí z důvodů vyšší moci, případně pokud je reklamována služba, kterou pouze zprostředkovala. V takovémto případě je dána odpovědnost za vady třetí osoby, jejíž služba byla zprostředkována. V případě smluv uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má klient, který je v postavení spotřebitele, právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, s výjimkou případů, kdy již byla služba splněna, jedná-li se o smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času a pokud CA tato plnění zajišťuje v určeném termínu. Odstoupení nemusí být odůvodněno a stačí, je-li ve stanovené lhůtě odstoupení odesláno.

1.8. Klient je povinen uhradit cenu služeb objednaných od CA nebo prostřednictvím CA zprostředkovaných ve lhůtě stanovené v příslušné smlouvě, potvrzení objednávky nebo na zálohové či proforma faktuře. Cena služeb je uhrazena v den připsání sjednané ceny včetně všech příslušejících daní a poplatků na bankovní účet CA .

1.9. Klient uděluje souhlas CA ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím poskytnutých CA (také „správce“) pro účel stanovený níže. V případě, že klient uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů. Klient souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté klientem ve smlouvě a dokumentech s ní souvisejících, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

1.10. Klient (také „subjekt údajů“) může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.11. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění služeb poptávaných klientem a dále nabízení zboží a služeb nabízených CA. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje.

1.12. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

1.13. Tyto VOP se nevztahují na:

a) práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob (dále jen „Přeprava“), kterou pro klienta zprostředkuje CA, ani na poskytování služeb dopravcem souvisejících s Přepravou. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.

b) práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu, které pro klienta zprostředkuje CA. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného poskytovatele.

2. Podmínky pro zprostředkování přepravy osob

2.1. CA zprostředkovává pro klienty možnost uzavřít s dopravci Smlouvu o přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících služeb („Smlouvy“) pouze na základě těchto obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření Smlouvy.

2.2. Klient bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se Přepravy a poskytnutí souvisejících služeb klientovi a dopravci. CA vystupuje ve vztahu mezi klientem a dopravcem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.

2.3. Klient bere na vědomí, že CA nezajišťuje Přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v souvislosti s Přepravou.

2.4. Klient může dle své volby provést svoji objednávku letenek a/nebo jízdenek, příp. souvisejících služeb e-mailem nebo osobně.

2.5. Při uzavření Smlouvy jakýmkoli z výše uvedených způsobů je klient povinen na vyžádání předložit doklad totožnosti a prokázat další údaje nutné k řádnému zajištění Přepravy, např. pro identifikaci osoby pro účely Přepravy, požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Klient bere na vědomí, že dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou klienta vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny Přepravy.

2.6. Klient závazně objednává Přepravu vč. dalších služeb prostřednictvím elektronické pošty nebo osobně a bezvýhradně souhlasí s těmito VOP. Po obdržení objednávky, a případném jejím potvrzení ze strany dopravce (je-li to dle podmínek dopravce nutné), je klientovi zaslána ze strany CA proforma nebo zálohová faktura s uvedením údajů o objednané Přepravě, souvisejících službách a celkové ceně, a to elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při rezervaci.

2.7. Klient bere na vědomí, že:

a) podmínkou závaznosti objednávky ze strany CA je okamžik uhrazení celkové částky na účet CA klientem, tímto není však dotčena možnost CA objednávku odmítnout. V případě odmítnutí objednávky bude klient o této skutečnosti informován a celková částka mu bude vrácena.

b) do okamžiku vystavení letenky nebo jízdenky může být celková cena letenky nebo jízdenky, příp. dalších služeb, změněna, a CA má nárok na doplatek do aktuální výše ceny letenky nebo jízdenky při jejím vystavení.

c) do okamžiku vystavení letenky a(nebo) jízdenky si dopravce vyhrazuje právo změnit termín pro vystavení letenky a(nebo) jízdenky, změnit výši ceny letenky a(nebo) jízdenky.

d) CA má volnost ve výběru dopravců a jejich přepravních podmínek, pokud klient v objednávce blíže nespecifikoval svoje preference.

2.8. Smlouva mezi klientem a dopravcem je uzavřena v den, kdy CA zakoupí letenky a(nebo) jízdenky dle instrukcí v objednávce klienta. Klient je povinen seznámit se s podmínkami dopravce.

2.9. Nejpozději do pěti pracovních dnů po uzavření Smlouvy je CA povinna předat či zaslat klientovi objednané letenky a jízdenky.

2.10. Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva či podmínky dopravce připouštějí, je Klient povinen činit u dopravce nebo, připouštějí-li to podmínky dopravce, prostřednictvím CA.

2.11. Klient bere na vědomí, že reklamace Přepravy či souvisejících služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách dopravce. CA není oprávněna uznávat ani vyřizovat jakékoliv reklamace klienta, které se týkají Přepravy či souvisejících služeb. Reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách dopravce uvedeno jinak, v případě

a) vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby dopravce,

b) ostatních vad, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uskutečnění Přepravy u dopravce

2.11.1. Za přepravu zavazadel odpovídá přepravce. Za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce z EU kdekoliv na světě může klient žádat náhradu max. do výše 1.000 SDR. Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, musí cestující co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci. V případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost do 7 dnů a v případě zpoždění do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno. Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma. Pokud je obchodní firma nebo kód leteckého dopravce vyznačen na letence, je tento letecký dopravce leteckým dopravcem, s nímž byla uzavřena smlouva. Nárok lze uplatnit u leteckého dopravce, s nímž byla uzavřena smlouva (zakoupením letenky), nebo v případě, že jde o různé společnosti i u dopravce, který let ve skutečnosti provozuje.

2.12. CA může pomoci Klientovi učinit reklamaci Přepravy, který bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči CA, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace dopravci prostřednictvím CA, spadá reklamace výhradně do kompetence dopravce a CA nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek.

2.13. CA je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami dopravce.

2.14. CA odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy.

2.15. Klient bere na vědomí, že CA není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky a(nebo) jízdenky či změny podmínek Přepravy po zakoupení letenky a(nebo) jízdenky a tyto informace sdělovat klientovi.

2.16. Klient je povinen po zakoupení letenky a(nebo) jízdenky, příp. souvisejících služeb, písemně sdělit CA své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny letu či jiné přepravy, či jejich podmínek. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů CA neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé klientovi v důsledku nedoručení oznámení změn. Uvedením kontaktních údajů Klient souhlasí, aby jej CA kontaktovala na kterémkoli z uvedených kontaktních údajů, a je plně odpovědný za zajištění své dostupnosti na všech uvedených kontaktních údajích.

2.17. Klient odpovídá zejména za:

a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu i pobytu v cílové zemi, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz,

b) správnost předaných údajů,

c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky, jízdenky (nutno ověřit u příslušného dopravce),

d) ověření aktuálního termínu odletu před odletem u leteckého dopravce, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek,

e) včasné dostavení se k odletu či odjezdu.

2.18. Klient je povinen:

a) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu (zejména osobní údaje, data, trasu, návaznost přestupů), přičemž převzetím letenky, jízdenky či itineráře dopravy potvrzuje, že tyto údaje zkontroloval a že s nimi souhlasí,

b) seznámit se s podmínkami pro změnu či storno již vystavené letenky či jízdenky,

c) rekonfirmovat (znovu potvrdit) zpáteční let, a to 72 hodin před odletem přímo dopravci,

d) ověřit si povolenou váhu zavazadel,

e) dodržovat Přepravní podmínky zveřejněné na webových stránkách dopravce.

2.19. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

a) storno letenky a(nebo) jízdenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce,

b) poskytování ostatních služeb (cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami poskytovatele příslušné služby,

c) v případě, že má klient zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod klienta, speciální jídlo), je povinen o tom informovat CA při objednávce,

e) v případě změny data odletu u vystavené letenky nebo odjezdu u zakoupené jízdenky, umožňují-li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše ceny jízdenky a(nebo) letenky a letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k navýšení oproti datu vystavení jízdenky či letenky,

f) v případě nízkonákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost a možnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v takových případech může být omezena,

g) lhůta pro refundaci ceny letenky či jízdenky po odečtení stornovacích a transakčních poplatků, kterou si vyhrazuje dopravce, se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se CA zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit.

h) CA standardně považuje za místo začátku přepravy osob Prahu nebo Brno (pojem ČR) pokud není v objednávce uvedeno jinak.

3. Podmínky pro vyřízení oprávnění k pobytu (víza)

3.1. CA nabízí klientům zajištění vyřízení víza za odměnu na základě objednávky klienta učiněné e-mailem, prostřednictvím online formuláře nebo osobně. Pokud tak bude uvedeno v objednávce, klient si může pouze objednat tzv. turistický voucher, vízové referenční nebo autorizační číslo, zvací dopis apod. (dále označ. jako “předvízový dokument”), které mohou být nutné k podání vízové žádosti, kterou si v tomto případě bude klient podádavat osobně bez součinnosti CA.

3.2. V objednávce je klient povinen uvést zejména osobní údaje osob, pro které mají být víza nebo předvízové dokumenty vyřízeny (včetně státního občanství), úplný oficiální název státu, jehož vízum klient požaduje vyřídit, typ požadovaného víza, požadovaný termín, dobu trvání víza. Po obdržení objednávky CA klientovi zašle potvrzení objednávky s uvedením údajů o objednaném vyřízení víza, dokladech nutných k úspěšnému vyřízení víza, výši správního poplatku za vyřízení víza a odměny CA.

3.3. Smlouva je uzavřena uhrazením odměny CA a správního poplatku za vyřízení víza nebo předvízového dokumentu. Uzavřením smlouvy klient potvrzuje, že mu byly ze strany CA poskytnuty všechny potřebné informace včetně předpokládané lhůty pro vyřízení žádosti o vízum. Za úhradu odměny a správního poplatku se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti anebo den připsání platby na účet CA.

3.4. Klient souhlasí, že odměna CA za zařízení víz nebo předvízového dokumentu je nevratná jakmile byla uhrazena na účet CA. Klient rovněž bere na vědomí, že po podání žádosti o vydání víza se zaplacený správní poplatek již nevrací, a to ani v případě, že klient svoji žádost sice nevezme zpět, ale vízum nebude vydáno.

3.5. Po uzavření smlouvy je klient povinen předat CA bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty potřebné pro vyřízení víza. Do obdržení takových dokumentů není CA povinna činit žádné úkony směřující k vyřízení víza. Klient bere na vědomí, že příslušný zastupitelský úřad může v průběhu řízení o vydání víza požadovat předložení dalších dokumentů, o čemž bude CA klienta informovat a klient je povinen CA takové další dokumenty ihned poskytnout.

3.6. Klient je povinen:

a) sdělit CA pravdivě a úplně všechny skutečnosti a informace rozhodné pro vydání víza,

b) poskytovat CA veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení víza,

c) je-li k vyřízení víza zapotřebí plná moc, včas ji CA udělit a doručit.

3.7. CA je povinna:

a) dokumenty obdržené od klienta pro účely vyřízení víza řádně opatrovat a předat je příslušnému zastupitelskému úřadu příp. třetí osobě, pokud je to nutné k vyřízení víza,

b) na žádost klienta jej informovat o průběhu vyřizování víza,

c) jednat podle svých schopností a znalostí a odchýlit se od pokynů klienta, jen je-li to v zájmu klienta a nemůže-li CA včas obdržet souhlas klienta,

d) vyzvednout víza po jejich vydání v souladu s termínem uvedeným příslušnou ambasádou a doručit je bez zbytečného odkladu klientovi spolu s dokumenty, které zastupitelský úřad vrací, zejména cestovní pas s uděleným vízem, popř. se s klientem dohodnout na jiném způsobu předání víza a příslušných dokumentů, pokud jsou s cestovním dokladem a vízem příslušnou ambasádou vraceny.

3.8. Klient bere na vědomí, že:

a) CA neodpovídá za nevydání víza v důsledku nesprávnosti předaných údajů nebo dokumentů nebo neposkytnutím potřebné součinnosti nebo neudělením potřebné plné moci řádně a včas.

b) CA neodpovídá za překročení předpokládané doby pro vydání víza.

c) CA neodpovídá za neudělení víza, pokud bylo způsobeno okolností, kterou CA nemohla ovlivnit (např. správním uvážením zastupitelského úřadu).

d) zastupitelský úřad může klienta vyzvat k osobní návštěvě či doložení dalších dokladů neuvedených v původních podmínkách pro proces udělení víza.

e) CA neodpovídá za správnost informací týkajících se vízových povinností. Tyto informace je klient povinen si na své náklady a odpovědnost ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.

3.9. CA je oprávněna kdykoliv objednávku odmítnout nebo smlouvu vypovědět s okamžitou platností. V takovém případě smlouva zaniká okamžikem, kdy CA informuje klienta o výpovědi. I po zániku smlouvy je CA povinna učinit vše, co nesnese odkladu, aby klient neutrpěl újmu. CA je po zániku smlouvy povinna předat klientovi všechny dokumenty, které převzala pro účely vyřízení víza od klienta a jsou ještě v její dispozici. CA má právo ponechat si přiměřenou část odměny dle již provedených úkonů.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.