Všeobecné obchodní podmínky pro cestovní agenturu – zprostředkování víz:

Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Cestovní agentura vydává ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnosti ve smluvních vztazích vznikajících při poskytování služeb SA českým fyzickým nebo právnickým osobám („klienti“). VOP jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi CA a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před VOP. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou. Klient provedením rezervace, objednávky či uzavřením smlouvy s CA souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti klienta a CA řídily VOP platnými k příslušnému datu rezervace, objednávky či uzavření smlouvy. Platné znění VOP je uveřejněno na www.zirhamia.cz

1.2. Právní vztahy mezi CA a klienty se řídí právem České republiky („ČR“), zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“).

1.3. Veškeré případné spory mezi CA a klienty budou řešeny obecnými soudy ČR.

1.4. Komunikace mezi CA a klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Pro účely doručování klient souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu klienta uvedenou v objednávce s účinky písemné zásilky.

1.5. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro služby poptávané u CA. CA neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Při zadání poptávky či objednávky je klient povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit případnou slevu. Klient bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient rovněž bere na vědomí, že specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní ceně služby.

1.6. Odpověď klienta na nabídku CA, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření příslušné smlouvy. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. CA je dále oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty.

1.7. V případě uplatnění reklamace vad zprostředkovatelských služeb poskytnutých ze strany CA klientovi, je klient oprávněn uplatnit reklamaci takovéto vady přímo u CA, a to písemně bez zbytečného odkladu ihned, jakmile takovou vadu zjistí, pokud lze vadu ihned odstranit, nebo nejpozději do 14 dnů od vzniku vady nebo do 7 dnů od okamžiku, kdy klient vadu mohl či měl zjistit, podle toho, co nastane později. CA je povinna reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy. CA neodpovídá za vadné poskytnutí služby či její neposkytnutí z důvodů vyšší moci, případně pokud je reklamována služba, kterou pouze zprostředkovala. V takovémto případě je dána odpovědnost za vady třetí osoby, jejíž služba byla zprostředkována. V případě smluv uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má klient, který je v postavení spotřebitele, právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, s výjimkou případů, kdy již byla služba splněna, jedná-li se o smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času a pokud CA tato plnění zajišťuje v určeném termínu. Odstoupení nemusí být odůvodněno a stačí, je-li ve stanovené lhůtě odstoupení odesláno.

1.8. Klient je povinen uhradit cenu služeb objednaných od CA nebo prostřednictvím CA zprostředkovaných ve lhůtě stanovené v příslušné smlouvě, potvrzení objednávky nebo na zálohové či proforma faktuře. Cena služeb je uhrazena v den připsání sjednané ceny včetně všech příslušejících daní a poplatků na bankovní účet CA .

1.9. Klient uděluje souhlas CA ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím poskytnutých CA (také „správce“) pro účel stanovený níže. V případě, že klient uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů. Klient souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté klientem ve smlouvě a dokumentech s ní souvisejících, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

1.10. Klient (také „subjekt údajů“) může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.11. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění služeb poptávaných klientem a dále nabízení zboží a služeb nabízených CA. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje.

1.12. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

1.13. Tyto VOP se nevztahují na:

a) práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob (dále jen „Přeprava“), kterou pro klienta zprostředkuje CA, ani na poskytování služeb dopravcem souvisejících s Přepravou. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.

b) práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu, které pro klienta zprostředkuje CA. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného poskytovatele.

1.14. CA neposkytuje své služby zahraničním právnickým osobám.

2. Podmínky pro vyřízení oprávnění k pobytu (víza)

2.1. CA nabízí klientům zajištění vyřízení víza za odměnu na základě objednávky klienta učiněné e-mailem, prostřednictvím online formuláře nebo osobně. Pokud tak bude uvedeno v objednávce, klient si může pouze objednat tzv. turistický voucher, vízové referenční nebo autorizační číslo, zvací dopis apod. (dále označ. jako “předvízový dokument”), které mohou být nutné k podání vízové žádosti, kterou si v tomto případě bude klient podádavat osobně bez součinnosti CA.

2.2. V objednávce je klient povinen uvést zejména osobní údaje osob, pro které mají být víza nebo předvízové dokumenty vyřízeny (včetně státního občanství), úplný oficiální název státu, jehož vízum klient požaduje vyřídit, typ požadovaného víza, požadovaný termín, dobu trvání víza. Po obdržení objednávky CA klientovi zašle potvrzení objednávky s uvedením údajů o objednaném vyřízení víza, dokladech nutných k úspěšnému vyřízení víza, výši správního poplatku za vyřízení víza a odměny CA.

2.3. Smlouva je uzavřena uhrazením odměny CA a správního poplatku za vyřízení víza nebo předvízového dokumentu. Uzavřením smlouvy klient potvrzuje, že mu byly ze strany CA poskytnuty všechny potřebné informace včetně předpokládané lhůty pro vyřízení žádosti o vízum. Za úhradu odměny a správního poplatku se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti anebo den připsání platby na účet CA.

2.4. Klient souhlasí, že odměna CA za zařízení víz nebo předvízového dokumentu je nevratná jakmile byla uhrazena na účet CA. Klient rovněž bere na vědomí, že po podání žádosti o vydání víza se zaplacený správní poplatek již nevrací, a to ani v případě, že klient svoji žádost sice nevezme zpět, ale vízum nebude vydáno.

2.5. Po uzavření smlouvy je klient povinen předat CA bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty potřebné pro vyřízení víza. Do obdržení takových dokumentů není CA povinna činit žádné úkony směřující k vyřízení víza. Klient bere na vědomí, že příslušný zastupitelský úřad může v průběhu řízení o vydání víza požadovat předložení dalších dokumentů, o čemž bude CA klienta informovat a klient je povinen CA takové další dokumenty ihned poskytnout.

2.6. Klient je povinen:

a) sdělit CA pravdivě a úplně všechny skutečnosti a informace rozhodné pro vydání víza,

b) poskytovat CA veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení víza,

c) je-li k vyřízení víza zapotřebí plná moc, včas ji CA udělit a doručit.

d) zaplatit storno poplatek v minimální výši 300 Kč v případě zrušení závazně objednané a zaplacené žádosti. Pokud vízová žádost již byla cestovní agenturou zpracována/podána je storno poplatek 100 procent zaslané částky.

2.7. CA je povinna:

a) dokumenty obdržené od klienta pro účely vyřízení víza řádně opatrovat a předat je příslušnému zastupitelskému úřadu příp. třetí osobě, pokud je to nutné k vyřízení víza,

b) na žádost klienta jej informovat o průběhu vyřizování víza,

c) jednat podle svých schopností a znalostí a odchýlit se od pokynů klienta, jen je-li to v zájmu klienta a nemůže-li CA včas obdržet souhlas klienta,

d) vyzvednout víza po jejich vydání v souladu s termínem uvedeným příslušnou ambasádou a doručit je bez zbytečného odkladu klientovi spolu s dokumenty, které zastupitelský úřad vrací, zejména cestovní pas s uděleným vízem, popř. se s klientem dohodnout na jiném způsobu předání víza a příslušných dokumentů, pokud jsou s cestovním dokladem a vízem příslušnou ambasádou vraceny.

2.8. Klient bere na vědomí, že:

a) CA neodpovídá za nevydání víza v důsledku nesprávnosti předaných údajů nebo dokumentů nebo neposkytnutím potřebné součinnosti nebo neudělením potřebné plné moci řádně a včas.

b) CA neodpovídá za překročení předpokládané doby pro vydání víza.

c) CA neodpovídá za neudělení víza, pokud bylo způsobeno okolností, kterou CA nemohla ovlivnit (např. správním uvážením zastupitelského úřadu).

d) zastupitelský úřad může klienta vyzvat k osobní návštěvě či doložení dalších dokladů neuvedených v původních podmínkách pro proces udělení víza.

e) CA neodpovídá za správnost informací týkajících se vízových povinností. Tyto informace je klient povinen si na své náklady a odpovědnost ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.

2.9. CA je oprávněna kdykoliv objednávku odmítnout nebo smlouvu vypovědět s okamžitou platností. V takovém případě smlouva zaniká okamžikem, kdy CA informuje klienta o výpovědi. I po zániku smlouvy je CA povinna učinit vše, co nesnese odkladu, aby klient neutrpěl újmu. CA je po zániku smlouvy povinna předat klientovi všechny dokumenty, které převzala pro účely vyřízení víza od klienta a jsou ještě v její dispozici. CA má právo ponechat si přiměřenou část odměny dle již provedených úkonů.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15. 7. 2016.